PL
Zgodnie z brzmieniem Statutu Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. 

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest kadencją wspólną. Kadencja członków Rady Nadzorczej upłynie w dniu 13 czerwca 2019 roku. Mandaty obecnych członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:

1. Łukasz Motała - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Sławomir Zawierucha - członek Rady Nadzorczej
3. Michał Jerzy Jordan - członek Rady Nadzorczej
4. Krzysztof Jordan - członek Rady Nadzorczej
5. Rafał Koński - członek Rady Nadzorczej

Poniżej przedstawiono życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej:

Łukasz Motała - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 
Łukasz Motała jest absolwentem kierunku finanse i rachunkowość przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Jest biegłym rewidentem (nr licencji 13232) i Prezesem zarządu 4AUDYT sp.z o.o. – spółki audytorskiej należącej do profesjonalnej, globalnej sieci partnerów TGS.
 
Posiada wieloletnie doświadczenie z dziedziny rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w tym Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF).
Jest specjalistą z zakresu połączeń oraz przekształceń spółek prawa handlowego.
Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu sprawozdań finansowych jako główny księgowy lub dyrektor finansowy. Był
pracownikiem naukowym Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pełni funkcję Członka Zarządu i jest wykładowcą oddziału Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 
Zgodnie z oświadczeniem Łukasz Motała jest członkiem organów zarządzających lub
nadzorczych w następujących spółkach prawa handlowego:
 
- Członek Zarządu 4AUDYT sp. z o.o w okresie od czerwca 2008 r. do chwili
obecnej,
- Członek Zarządu TGS 4FINANCE sp. z o.o. w okresie od października 2014 r. do
chwili obecnej,
- Członek Zarządu Pozyskajinwestora.pl sp. z o.o w okresie od sierpnia 2014 r. do
chwili obecnej,
- Członek Zarządu 4AUDYT sp. z o.o w okresie od czerwca 2008 r. do chwili
obecnej,
- Członek Zarządu M4AM sp. z o.o. w okresie od marca 2014 r. do chwili obecnej,
- Członek Zarządu A4AM sp. z o.o. w okresie od marca 2014 r. do chwili obecnej,
- Członek Zarządu Farmwet Brand sp. z o.o. w okresie od listopada 2012 r. do chwili
obecnej,
- Członek Zarządu 4Idea Group sp. z o.o. w okresie od grudnia 2010 r. do chwili
obecnej,
- Członek Zarządu 4Finance.edu sp. z o.o. w okresie od lutego 2009 r. do chwili
obecnej,
- Członek Rady Nadzorczej SAFE EMBASSY GROUP S.A. w okresie od 19 lutego 2014
r. do chwili obecnej
- Członek Rady Nadzorczej RSM POLAND SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO
S.A. w okresie od 28 czerwca 2012 r. do chwili obecnej
- Likwidator OPT-COR1 sp. z o.o. w likwidacji w okresie od listopada 2016 r. do chwili
obecnej
 
Zgodnie z oświadczeniem, Łukasz Motała jest wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego:
 
- 4AUDYT sp. z o.o. w okresie od 2008 r. do chwili obecnej,
- Farmwet Brand sp. z o.o. w okresie od 2012 r. do chwili obecnej,
- COR4OPT5 sp. z o.o. w okresie od 2013 r. do chwili obecnej,
- COR4OPT4 sp. z o.o. w okresie od 2013 r. do chwili obecnej,
- COR4OPT3 sp. z o.o. w okresie od 2013 r. do chwili obecnej,
- TGS 4FINANCE sp. z o.o. w okresie od 2014 r. do chwili obecnej,
- M4AM sp. z o.o. w okresie od 2014 r. do chwili obecnej,
- A4AM sp. z o.o. w okresie od 2014 r. do chwili obecnej,
- IDEAS4BUSINESS sp. z o.o. w okresie od 2013 r. do chwili obecnej
- 4TAX GROUP sp. z o.o. w okresie od 2014 r. do chwili obecnej,
- 4Idea Group sp. z o.o. w okresie od 2010 r. do chwili obecnej,
- 4Finance.edu sp. z o.o. w okresie od 2009 r. do chwili obecnej,
- Farmwet Brand sp. z o.o. w okresie od 2012 r. do chwili obecnej,
- Pozyskajinwestora.pl sp. z o.o w okresie od 2014 r. do chwili obecnej.
 
Zgodnie z oświadczeniem w/w działalność nie jest działalnością konkurencyjną
w stosunku do działalności wykonywanej w Labo Print S.A.
 
Członek Rady spełnia kryteria niezależności.
 
Sławomir Zawierucha - Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Zawierucha jest absolwentem informatyki na Politechnice Poznańskiej (obecnie Uniwersytet Technologiczny w Poznaniu). Posiada też jedną z pierwszych na polskim rynku kapitałowym licencję maklera papierów wartościowych (nr 83).

Blisko trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe Sławomira Zawieruchy obejmuje przede wszystkim pracę na rzecz podmiotów związanych z rynkiem kapitałowym. W latach ’90 XX wieku był związany z takimi podmiotami, jak Biuro Maklerskie Bessa oraz Dom Maklerski BMT, których był współwłaścicielem i pracownikiem, Biuro Maklerskie Scorpio oraz Staropolski Dom Maklerski, gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Nadzoru, a następnie dyrektora Departamentu Rynku Wtórnego. Następnie pracował w Biurze Maklerskim BISE S.A. jako główny specjalista ds. sprzedaży produktów internetowych.

Od 2006 roku związany z Grupą Banku Zachodniego WBK, gdzie pracował w BZ WBK AIB Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako Inspektor Nadzoru, a następnie w BZ WBK Asset Management S.A. jako Dyrektor Compliance i Inspektor Nadzoru.

Obecnie pracuje w BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., pełniąc funkcję Dyrektora Compliance i Inspektora Nadzoru. Do jego obowiązków należy kierowanie Zespołem Nadzoru Wewnętrznego i Compliance, w szczególności:

 - nadzór nad przeprowadzeniem kontroli wewnętrznych,
 - koordynacja procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 - nadzór nad działalnością reklamową i marketingową,
 - przygotowywanie i aktualizacja aktów prawa wewnętrznego w aspekcie zgodności tych aktów z przepisami prawa zewnętrznego,
 - nadzór nad wykonywaniem przez Spółkę obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych,
 - nadzór nad procesem rozpatrywania reklamacji klientów,
 - nadzór nad przestrzeganiem procedur zw. z przetwarzaniem informacji poufnych i objętych tajemnicą zawodową.

Członek Rady spełnia kryteria niezależności.

Michał Jerzy Jordan – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent University of Louisiana AT Lafayette, Bachelor In Marketing. Ukończył także studia MBA w Wielkopolskiej
Szkole Biznesu. W latach 2000 – 2002 był zatrudniony na stanowisku Account Manager w Advanced Digital
Broadcast w Taipei, na Tajwanie. W latach 2002 – 2003 zajmował stanowisko Senior Account Manager w Dziale Obsługi Posprzedażowej w Advanced Digital Broadcast w Genewie. Następnie w latach 2003 – 2005 zajmował to stanowisko w tej samej firmie w oddziale w Zielonej Górzej. Aktualnie, od 2006 r. jest współwłaścicielem, wraz z ojcem Krzysztofem Jordanem, następujących spółek: Swift Service sp. z o.o., Dreamedia sp. z o.o., Neolit Media sp.
z o.o. oraz Neolit Media sp.z o.o. sp.k.
Ponadto pan Michał Jordan pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Sportowego Park Tenisowy Olimpia i jest zaangażowany w prace klubu Park Tenisowy Olimpia oraz organizację turnieju tenisowego Challenger ATP w
Poznaniu.
Zgodnie z oświadczeniem, pan Michał Jordan nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne
znaczenie dla Emitenta.
Zgodnie z oświadczeniem, pan Michał Jordan, w okresie ostatnich trzech lat był wspólnikiem następujących spółek
prawa handlowego:
- Neolit Media sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,
- Agencja Społem sp. z o.o. w okresie od lutego 2010 r. do chwili obecnej,
- Instytut Badań Internetowych sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,
- Dreamedia sp. z o.o. w okresie od lipca 2008 r. do chwili obecnej,
- Swift Service sp. z o.o. w okresie od czerwca 2009r. do chwili obecnej,
- 4Sport sp. z o.o. w okresie kwietnia 2013 r. do chwili obecnej,
- Neolit Media Sp. z o.o. Sp. k. w okresie od marca 2010 r. do chwili obecnej.
W okresie co najmniej ostatnich trzech lat, pan Michał Jordan był członkiem organów zarządzających w następujących spółkach prawa handlowego:
- Prezesem Zarządu Neolit Media sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,
- Wiceprezesem Zarządu Instytutu Badań Internetowych sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do października 2009 r., a następnie w okresie od października 2009 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu,
- Prezesem Zarządu Dreamedia sp. z o.o. w okresie od lipca 2008 r. do chwili obecnej,
- Prezesem Zarządu Swift Service sp. z o.o. w okresie od czerwca 2009r. do chwili obecnej,
- Prezesem Zarządu 4Sport sp. z o.o. w okresie od kwietnia 2013 r. do chwili obecnej,
- Prezesem Zarządu Neolit Media sp. z o.o. sp. k. w okresie od września.2009 r. do chwili obecnej – pełni tą funkcję
na podstawie art. 117 k.s.h., zgodnie z którym spółka jest reprezentowana przez komplementariusza.

Członek Rady spełnia kryteria niezależności.


Krzysztof Jordan - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku Ekonomika Handlu Zagranicznego. Ukończył także
studia doktoranckie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku Ekonomika Turystki.
W latach 1972-1973 – pełnił funkcję w Zarządzie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W latach 1976-1981 był wykładowcą na Wydziale Turystyki i Rekreacji w AWF w Poznaniu. W latach 1981-1998 prowadził własną działalność gospodarczą - firmę konsultingową. W latach 1998 – 2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu BZ WBK Nieruchomości S.A. Od 2004 r. do chwili obecnej prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą KJK Consulting Krzysztof Jordan. Swoje doświadczenie zdobywał także pełniąc w latach 1997-1998 funkcję członka rady nadzorczej Beiersdorf-Poznań z ramienia Skarbu Państwa.
Zgodnie z oświadczeniem, pan Krzysztof Jordan nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne
znaczenie dla Emitenta.
Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, pan Krzysztof Jordan był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach prawa handlowego:
- Wiceprezesem Zarządu Neolit Media sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,
- Prezesem Zarządu Dreamedia sp. z o.o. w okresie od lipca 2008 r. do lipca 2010 r.,
- Prezesem Zarządu Instytutu Badań Rynkowych w okresie od września 2009 r. do października 2009 r., a od października 2009 r. do czerwca 2010 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu,
- Wiceprezesem Zarządu 4Sport sp. z o.o. w okresie od kwietnia 2013 r. do chwili obecnej,
- Wiceprezesem Zarządu Neolit Media sp. z o.o. sp. k. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej – pełni tą funkcję na podstawie art. 117 k.s.h., zgodnie z którym spółka jest reprezentowana przez komplementariusza,
- członkiem Rady Nadzorczej Inter Groclin Auto S.A. w okresie od sierpnia 2005 r. do sierpnia 2013 r. pełniąc także funkcję przewodniczącego komitetu audytu,
- członkiem Rady Nadzorczej z ramienia Skarbu Państwa Elektromontaż - Poznań S.A. w okresie od kwietnia 2008 r.
do marca 2013 r.
Zgodnie z oświadczeniem, pan Krzysztof Jordan, w okresie ostatnich trzech lat jest wspólnikiem następujących
spółek prawa handlowego:
- Neolit Media sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,
- Agencja Społem sp. z o.o. w okresie od lutego 2010 r. do chwili obecnej,
- Instytut Badań Internetowych sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,
- Dreamedia sp. z o.o. w okresie od lipca 2008 r. do chwili obecnej,
- Swift Service sp. z o.o. w okresie od czerwca 2009 r. do chwili obecnej,
- 4Sport sp. z o.o. w okresie od kwietnia 2013 r. do chwili obecnej,
- Neolit Media Sp. z o.o. Sp. k. w okresie od marca 2010 r. do chwili obecnej.

Członek Rady spełnia kryteria niezależności.


Rafał Koński - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Institute de Gestion w Warszawie. W latach 1999-2003 był
zatrudniony na stanowiskach Senior Brand Manager marki Pop, Kierownika Działu Mediów i Komunikacji
Marketingowej oraz CR Manager marki Pop w PTK Centertel w Warszawie. W latach 2003 – 2007 był Szefem
Marketingu Heyah w PTC w Warszawie i liderem projektu wprowadzenia tej marki na rynek. W latach 2007 – 2008 pełnił funkcje Prezesa Zarządu w Red Lab w Warszawie. Od 2008 r. pełni funkcję CEO/ Partner w 88 Consulting z siedzibą w Warszawie oraz Project Managera, biorąc udział w wielu projektach prowadzonych na rzecz klientów.
Zgodnie z oświadczeniem, pan Rafał Koński nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne
znaczenie dla Emitenta.
W okresie co najmniej ostatnich trzech lat, pan Rafał Koński był wspólnikiem w następujących spółkach prawa
handlowego:
- 88 Consulting sp. z o.o. w okresie od lipca 2008 r. do chwili obecnej,
- Hello Coffee Sp. z o.o. w okresie od lipca 2012 r. do września 2012 r.
W spółce 88 Consulting sp. z o.o. pan Rafał Koński pełni także, od lipca 2008 r. do chwili obecnej, funkcję Prezesa Zarządu.

Członek Rady spełnia kryteria niezależności.
 
powrót
Prześlij do nas zapytanie.

Odpowiemy w ciągu 24h