PL
Zgodnie z brzmieniem Statutu Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. 

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest kadencją wspólną. Kadencja członków Rady Nadzorczej upłynie w dniu 13 czerwca 2019 roku. Mandaty obecnych członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:

1. Łukasz Motała - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Sławomir Zawierucha - członek Rady Nadzorczej
3. Michał Jerzy Jordan - członek Rady Nadzorczej
4. Krzysztof Jordan - członek Rady Nadzorczej
5. Rafał Koński - członek Rady Nadzorczej

Poniżej przedstawiono życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej:

Łukasz Motała - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 
Łukasz Motała jest absolwentem kierunku finanse i rachunkowość przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Jest biegłym rewidentem (nr licencji 13232) i Prezesem zarządu 4AUDYT sp.z o.o. – spółki audytorskiej należącej do profesjonalnej, globalnej sieci partnerów TGS.
 
Posiada wieloletnie doświadczenie z dziedziny rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w tym Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF).
Jest specjalistą z zakresu połączeń oraz przekształceń spółek prawa handlowego.
Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu sprawozdań finansowych jako główny księgowy lub dyrektor finansowy. Był
pracownikiem naukowym Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pełni funkcję Członka Zarządu i jest wykładowcą oddziału Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 
Zgodnie z oświadczeniem Łukasz Motała jest członkiem organów zarządzających lub
nadzorczych w następujących spółkach prawa handlowego:
 
- Członek Zarządu 4AUDYT sp. z o.o w okresie od czerwca 2008 r. do chwili
obecnej,
- Członek Zarządu TGS 4FINANCE sp. z o.o. w okresie od października 2014 r. do
chwili obecnej,
- Członek Zarządu Pozyskajinwestora.pl sp. z o.o w okresie od sierpnia 2014 r. do
chwili obecnej,
- Członek Zarządu 4AUDYT sp. z o.o w okresie od czerwca 2008 r. do chwili
obecnej,
- Członek Zarządu M4AM sp. z o.o. w okresie od marca 2014 r. do chwili obecnej,
- Członek Zarządu A4AM sp. z o.o. w okresie od marca 2014 r. do chwili obecnej,
- Członek Zarządu Farmwet Brand sp. z o.o. w okresie od listopada 2012 r. do chwili
obecnej,
- Członek Zarządu 4Idea Group sp. z o.o. w okresie od grudnia 2010 r. do chwili
obecnej,
- Członek Zarządu 4Finance.edu sp. z o.o. w okresie od lutego 2009 r. do chwili
obecnej,
- Członek Rady Nadzorczej SAFE EMBASSY GROUP S.A. w okresie od 19 lutego 2014
r. do chwili obecnej
- Członek Rady Nadzorczej RSM POLAND SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO
S.A. w okresie od 28 czerwca 2012 r. do chwili obecnej
- Likwidator OPT-COR1 sp. z o.o. w likwidacji w okresie od listopada 2016 r. do chwili
obecnej
 
Zgodnie z oświadczeniem, Łukasz Motała jest wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego:
 
- 4AUDYT sp. z o.o. w okresie od 2008 r. do chwili obecnej,
- Farmwet Brand sp. z o.o. w okresie od 2012 r. do chwili obecnej,
- COR4OPT5 sp. z o.o. w okresie od 2013 r. do chwili obecnej,
- COR4OPT4 sp. z o.o. w okresie od 2013 r. do chwili obecnej,
- COR4OPT3 sp. z o.o. w okresie od 2013 r. do chwili obecnej,
- TGS 4FINANCE sp. z o.o. w okresie od 2014 r. do chwili obecnej,
- M4AM sp. z o.o. w okresie od 2014 r. do chwili obecnej,
- A4AM sp. z o.o. w okresie od 2014 r. do chwili obecnej,
- IDEAS4BUSINESS sp. z o.o. w okresie od 2013 r. do chwili obecnej
- 4TAX GROUP sp. z o.o. w okresie od 2014 r. do chwili obecnej,
- 4Idea Group sp. z o.o. w okresie od 2010 r. do chwili obecnej,
- 4Finance.edu sp. z o.o. w okresie od 2009 r. do chwili obecnej,
- Farmwet Brand sp. z o.o. w okresie od 2012 r. do chwili obecnej,
- Pozyskajinwestora.pl sp. z o.o w okresie od 2014 r. do chwili obecnej.
 
Zgodnie z oświadczeniem w/w działalność nie jest działalnością konkurencyjną
w stosunku do działalności wykonywanej w Labo Print S.A.
 
Członek Rady spełnia kryteria niezależności.
 
Sławomir Zawierucha - Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Zawierucha jest absolwentem informatyki na Politechnice Poznańskiej (obecnie Uniwersytet Technologiczny w Poznaniu). Posiada też jedną z pierwszych na polskim rynku kapitałowym licencję maklera papierów wartościowych (nr 83).

Blisko trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe Sławomira Zawieruchy obejmuje przede wszystkim pracę na rzecz podmiotów związanych z rynkiem kapitałowym. W latach ’90 XX wieku był związany z takimi podmiotami, jak Biuro Maklerskie Bessa oraz Dom Maklerski BMT, których był współwłaścicielem i pracownikiem, Biuro Maklerskie Scorpio oraz Staropolski Dom Maklerski, gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Nadzoru, a następnie dyrektora Departamentu Rynku Wtórnego. Następnie pracował w Biurze Maklerskim BISE S.A. jako główny specjalista ds. sprzedaży produktów internetowych.

Od 2006 roku związany z Grupą Banku Zachodniego WBK, gdzie pracował w BZ WBK AIB Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako Inspektor Nadzoru, a następnie w BZ WBK Asset Management S.A. jako Dyrektor Compliance i Inspektor Nadzoru.

Obecnie pracuje w BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., pełniąc funkcję Dyrektora Compliance i Inspektora Nadzoru. Do jego obowiązków należy kierowanie Zespołem Nadzoru Wewnętrznego i Compliance, w szczególności:

 - nadzór nad przeprowadzeniem kontroli wewnętrznych,
 - koordynacja procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 - nadzór nad działalnością reklamową i marketingową,
 - przygotowywanie i aktualizacja aktów prawa wewnętrznego w aspekcie zgodności tych aktów z przepisami prawa zewnętrznego,
 - nadzór nad wykonywaniem przez Spółkę obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych,
 - nadzór nad procesem rozpatrywania reklamacji klientów,
 - nadzór nad przestrzeganiem procedur zw. z przetwarzaniem informacji poufnych i objętych tajemnicą zawodową.

Członek Rady spełnia kryteria niezależności.

Michał Jerzy Jordan – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent University of Louisiana AT Lafayette, Bachelor In Marketing. Ukończył także studia MBA w Wielkopolskiej
Szkole Biznesu. W latach 2000 – 2002 był zatrudniony na stanowisku Account Manager w Advanced Digital
Broadcast w Taipei, na Tajwanie. W latach 2002 – 2003 zajmował stanowisko Senior Account Manager w Dziale Obsługi Posprzedażowej w Advanced Digital Broadcast w Genewie. Następnie w latach 2003 – 2005 zajmował to stanowisko w tej samej firmie w oddziale w Zielonej Górzej. Aktualnie, od 2006 r. jest współwłaścicielem, wraz z ojcem Krzysztofem Jordanem, następujących spółek: Swift Service sp. z o.o., Dreamedia sp. z o.o., Neolit Media sp.
z o.o. oraz Neolit Media sp.z o.o. sp.k.
Ponadto pan Michał Jordan pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Sportowego Park Tenisowy Olimpia i jest zaangażowany w prace klubu Park Tenisowy Olimpia oraz organizację turnieju tenisowego Challenger ATP w
Poznaniu.
Zgodnie z oświadczeniem, pan Michał Jordan nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne
znaczenie dla Emitenta.
Zgodnie z oświadczeniem, pan Michał Jordan, w okresie ostatnich trzech lat był wspólnikiem następujących spółek
prawa handlowego:
- Neolit Media sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,
- Agencja Społem sp. z o.o. w okresie od lutego 2010 r. do chwili obecnej,
- Instytut Badań Internetowych sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,
- Dreamedia sp. z o.o. w okresie od lipca 2008 r. do chwili obecnej,
- Swift Service sp. z o.o. w okresie od czerwca 2009r. do chwili obecnej,
- 4Sport sp. z o.o. w okresie kwietnia 2013 r. do chwili obecnej,
- Neolit Media Sp. z o.o. Sp. k. w okresie od marca 2010 r. do chwili obecnej.
W okresie co najmniej ostatnich trzech lat, pan Michał Jordan był członkiem organów zarządzających w następujących spółkach prawa handlowego:
- Prezesem Zarządu Neolit Media sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,
- Wiceprezesem Zarządu Instytutu Badań Internetowych sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do października 2009 r., a następnie w okresie od października 2009 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu,
- Prezesem Zarządu Dreamedia sp. z o.o. w okresie od lipca 2008 r. do chwili obecnej,
- Prezesem Zarządu Swift Service sp. z o.o. w okresie od czerwca 2009r. do chwili obecnej,
- Prezesem Zarządu 4Sport sp. z o.o. w okresie od kwietnia 2013 r. do chwili obecnej,
- Prezesem Zarządu Neolit Media sp. z o.o. sp. k. w okresie od września.2009 r. do chwili obecnej – pełni tą funkcję
na podstawie art. 117 k.s.h., zgodnie z którym spółka jest reprezentowana przez komplementariusza.

Członek Rady spełnia kryteria niezależności.


Krzysztof Jordan - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku Ekonomika Handlu Zagranicznego. Ukończył także
studia doktoranckie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku Ekonomika Turystki.
W latach 1972-1973 – pełnił funkcję w Zarządzie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W latach 1976-1981 był wykładowcą na Wydziale Turystyki i Rekreacji w AWF w Poznaniu. W latach 1981-1998 prowadził własną działalność gospodarczą - firmę konsultingową. W latach 1998 – 2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu BZ WBK Nieruchomości S.A. Od 2004 r. do chwili obecnej prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą KJK Consulting Krzysztof Jordan. Swoje doświadczenie zdobywał także pełniąc w latach 1997-1998 funkcję członka rady nadzorczej Beiersdorf-Poznań z ramienia Skarbu Państwa.
Zgodnie z oświadczeniem, pan Krzysztof Jordan nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne
znaczenie dla Emitenta.
Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, pan Krzysztof Jordan był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach prawa handlowego:
- Wiceprezesem Zarządu Neolit Media sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,
- Prezesem Zarządu Dreamedia sp. z o.o. w okresie od lipca 2008 r. do lipca 2010 r.,
- Prezesem Zarządu Instytutu Badań Rynkowych w okresie od września 2009 r. do października 2009 r., a od października 2009 r. do czerwca 2010 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu,
- Wiceprezesem Zarządu 4Sport sp. z o.o. w okresie od kwietnia 2013 r. do chwili obecnej,
- Wiceprezesem Zarządu Neolit Media sp. z o.o. sp. k. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej – pełni tą funkcję na podstawie art. 117 k.s.h., zgodnie z którym spółka jest reprezentowana przez komplementariusza,
- członkiem Rady Nadzorczej Inter Groclin Auto S.A. w okresie od sierpnia 2005 r. do sierpnia 2013 r. pełniąc także funkcję przewodniczącego komitetu audytu,
- członkiem Rady Nadzorczej z ramienia Skarbu Państwa Elektromontaż - Poznań S.A. w okresie od kwietnia 2008 r.
do marca 2013 r.
Zgodnie z oświadczeniem, pan Krzysztof Jordan, w okresie ostatnich trzech lat jest wspólnikiem następujących
spółek prawa handlowego:
- Neolit Media sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,
- Agencja Społem sp. z o.o. w okresie od lutego 2010 r. do chwili obecnej,
- Instytut Badań Internetowych sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,
- Dreamedia sp. z o.o. w okresie od lipca 2008 r. do chwili obecnej,
- Swift Service sp. z o.o. w okresie od czerwca 2009 r. do chwili obecnej,
- 4Sport sp. z o.o. w okresie od kwietnia 2013 r. do chwili obecnej,
- Neolit Media Sp. z o.o. Sp. k. w okresie od marca 2010 r. do chwili obecnej.

Członek Rady spełnia kryteria niezależności.


Rafał Koński - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Institute de Gestion w Warszawie. W latach 1999-2003 był
zatrudniony na stanowiskach Senior Brand Manager marki Pop, Kierownika Działu Mediów i Komunikacji
Marketingowej oraz CR Manager marki Pop w PTK Centertel w Warszawie. W latach 2003 – 2007 był Szefem
Marketingu Heyah w PTC w Warszawie i liderem projektu wprowadzenia tej marki na rynek. W latach 2007 – 2008 pełnił funkcje Prezesa Zarządu w Red Lab w Warszawie. Od 2008 r. pełni funkcję CEO/ Partner w 88 Consulting z siedzibą w Warszawie oraz Project Managera, biorąc udział w wielu projektach prowadzonych na rzecz klientów.
Zgodnie z oświadczeniem, pan Rafał Koński nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne
znaczenie dla Emitenta.
W okresie co najmniej ostatnich trzech lat, pan Rafał Koński był wspólnikiem w następujących spółkach prawa
handlowego:
- 88 Consulting sp. z o.o. w okresie od lipca 2008 r. do chwili obecnej,
- Hello Coffee Sp. z o.o. w okresie od lipca 2012 r. do września 2012 r.
W spółce 88 Consulting sp. z o.o. pan Rafał Koński pełni także, od lipca 2008 r. do chwili obecnej, funkcję Prezesa Zarządu.

Członek Rady spełnia kryteria niezależności.
 
powrót
Nasi

klienci

Skontaktuj się

z nami

Labo Print S.A.
ul. Szczawnicka 1
60-471 Poznań

telefon+48 61 841 18 89
Godziny otwarcia

biura obsługi klienta

pon - pt 9.00 - 17.00
Prześlij do nas zapytanie.

Odpowiemy w ciągu 24h

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Labo Print S.A., ul. Szczawnicka 1, 60 471 Poznań, Polska, jeśli tego wymaga odpowiedź na moje zapytanie.
Administratorem danych osobowych jest Labo Print S.A., ul. Szczawnicka 1, 60 - 471 Poznań, Polska. [Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych]