DE VERWERKINGSPRINCIPES VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR LABO PRINT SA

 

Artikel 1. Beheerder van persoonsgegevens
1. De Beheerder van persoonsgegevens is Labo Print een naamloze vennootschap, gevestigd in Poznań, Polen (het correspondentieadres: Labo Print SA, 1 Szczawnicka 60 471 Poznań, Polen), ingeschreven in het register van ondernemers door de Rechtbank Poznań Nowe Miasto en Wilda in Poznań, VIII Handelsafdeling van het Nationale Hofregister onder nummer 0000472089 (hierna "de Beheerder").
2. De Beheerder hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en de vertrouwelijkheid van verwerkte persoonsgegevens, in het bijzonder met de nodige zorgvuldigheid, selecteert en past passende technische en organisatorische maatregelen toe om de bescherming van de te verwerken persoonsgegevens te waarborgen . Alleen de personen die door de beheerder naar behoren zijn gemachtigd, hebben volledige toegang tot de databases.
3. De Beheerder kan via traditionele post worden gecontacteerd op het adres dat in lid 1 hierboven wordt vermeld of per e-mail via: personal@laboprint.eu

Artikel 2. De basis voor de verwerking van persoonsgegevens
1. De overdracht van persoonsgegevens aan de Beheerder is vrijwillig, maar het feit dat zij niet overdragen worden of geen akkoord met het gebruik ervan, kan het moeilijk of onmogelijk maken om stappen te ondernemen om te communiceren, een aanbod te verdstrekken of actie te ondernemen in verband met het sluiten van een overeenkomst.
2. Persoonsgegevens worden verwerkt door de Beheerder in overeenstemming met de wet, in het bijzonder met de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG ("AVG"):
a. de uitvoering van activiteiten die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst dat is gesloten of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, met name de levering van een aanbod op verzoek van de betrokkene (overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b van de AVG);
b. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Beheerder rust; (overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt c), van de AVG);
c. marketing van eigen producten of diensten, met inbegrip van gepersonaliseerde producten (overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f van de AVG);
d. onderzoek of het veiligstellen van vorderingen (overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), de AVG).
3. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen zijn: (a) de verleende toestemming, (b) de overeenkomst, of (c) het rechtmatige belang van de Beheerder (conform artikel 6, lid 1 van de AVG).
4. Persoonsgegevens worden door de Beheerder verzameld van personen die (a) schriftelijk of mondeling hebben verklaard geïnteresseerd te zijn om een commerciële relatie aan te gaan met de Beheerder, (b) uitdrukkelijk of indirect
(bijvoorbeeld door hun visitekaartje door te geven) toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens hebben gegeven met het doel om het commercieel aanbod door de Beheerder aan te bieden, (c) deelnemen aan de uitvoering van een overeenkomst met de Beheerder, (d) om de contractanten van de Beheerder te vertegenwoordigen.
5. De Beheerder kan persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld door de personen, die in lid 4 zijn vermeld, verwerken om contact op te nemen met de Beheerder of om producten of diensten te kopen die door de Beheerder worden aangeboden. De persoon die de gegevens van derden aan de Beheerder overdraagt, moet de juiste toestemming van derden hebben om hun gegevens aan de Beheerder over te dragen. In een dergelijk geval zal de Beheerder ernaar streven om de informatieverplichting (conform artikel 14 van de AVG) naar behoren te vervullen, maar de Beheerder is niet verantwoordelijk voor de ongeoorloofde overdracht van gegevens van derden. d.w.z. zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 3. De verwerkingsomvang van persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover nodig voor het uitvoeren van de juiste communicatie (voor-en achternaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf en bedrijfsadres), inclusief het verzenden van informatie over de Beheerder en zijn diensten, het verkopen van producten of diensten die door Beheerder worden aangeboden en om een overeenkomst uit te voeren.
2. Persoonsgegevens kunnen beschikbaar worden gesteld aan entiteiten die zijn gemachtigd om deze gegevens op basis van de toepasselijke wetgeving te ontvangen, inclusief de bevoegde gerechtelijke autoriteiten.
3. Persoonsgegevens kunnen beschikbaar worden gesteld aan bevoegde medewerkers van de Beheerder, entiteiten die gegevens namens de Beheerder verwerken, d.w.z. aan vervoerders, postexploitanten, entiteiten die boekhouding voeren, partners die technische diensten verlenen (ontwikkeling en onderhoud van IT-systemen, mailing), aan de incassobedrijven, entiteiten die juridische diensten verlenen, betrouwbare samenwerkende entiteiten, aan de onderaannemers voor het verrichten van een specifieke dienst.
4. In gerechtvaardigde situaties kunnen gegevens beschikbaar worden gesteld of worden toevertrouwd aan entiteiten van de Labo Print SA-groep indien er een belangrijke rechtsgrondslag is - accord bijv. in het geval van marketing, een overeenkomst of legitiem belang, met name dochterondernemingen of gelieerde entiteiten, op basis van een overeenkomst over samen beheren of het toevertrouwen van persoonsgegevens.
5. Persoonsgegevens kunnen onderworpen worden aan profileringactiviteiten - inclusief gebruik om een automatische beslissing te nemen die rechtsgevolgen kan hebben - alleen met instemming van de betrokkene.
6. Persoonsgegevens worden niet aan een derde land doorgegeven.
7. Indien, als onderdeel van de verwerking, persoonsgegevens worden overgedragen aan ontvangers in derde landen (buiten de EER), bijv. naar de Verenigde Staten, kan deze overdracht plaatsvinden op basis van een beslissing over het passende beschermingsniveau door de Europese Commissie, d.w.z. voor de organisatie deelname aan het Privacy Shield-programma of op basis van standaard contractuele clausules in overeenstemming met het besluit van de Europese Commissie, of op uitdrukkelijke instemming van de betrokkene.

Artikel 4. Bewaring van persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens die worden verwerkt om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan de wettelijke verplichting van de Beheerder, worden bewaard voor de duur van de overeenkomst en na het verstrijken van deze periode voor een periode die nodig is voor:
a. klantenservice (bijv. klachtenafhandeling);
b. het beveiligen of nastreven van vorderingen;
c. het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Beheerder (bijv. als gevolg van fiscale en boekhoudkundige voorschriften).... `
2. Persoonsgegevens die worden verwerkt om in de handel de producten of diensten te brengen die door de beheerder op basis van een legitieme wettelijke rente worden aangeboden, worden verwerkt tot het indienen van een bezwaar of het bereik door de betrokkene verandert.
3. Persoonsgegevens die op basis van een afzonderlijke toestemming worden verwerkt, worden tot de intrekking bewaard.

Artikel 5. Controle van de verwerking van persoonsgegevens
1. Iedereen wiens persoonsgegevens door de Beheerder worden verwerkt, heeft recht op toegang tot de gegevensinhoud die worden verwerkt en het recht om bezwaar tegen de verwerking van gegevens te maken op basis van het gerechtvaardigde belang van de Beheerder of om zij tot direct marketing te verwerken, het recht om de toestemming op elk moment in te trekken, zonder de rechtmatigheid van de verwerking te beïnvloeden. De Beheerder stopt met het verwerken van persoonsgegevens en het verwijderd de gegevens, tenzij de wet verdere verwerking vereist.
2. Het gebruiken van de bevoegdheden die hierboven in lid 1 zijn aangegeven, wordt gedaan door contact met de Beheerder mogelijk te maken op de manier die in art. 1 lid 3 van deze Regels is aangegeven.
3. De personen van wie de gegevens door de Beheerder worden verwerkt, hebben het recht om een klacht bij de toezichthoudende dienst (het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens) in te dienen, wanneer zij van mening zijn dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de wet.

 

terug
Onze

klanten

Contact

opnemen

Labo Print S.A.
ul. Szczawnicka 1
60-471 Poznań

Werktijden kantoor
Ma – Vr 9.00 - 17.00
telefoon+48 61 841 18 89
Prosimy poprawnie wypełnić zaznaczone pola
De Administrator van de persoonsgegevens is Labo Print S.A., ul. Szczawnicka 1, 60 - 471 Poznan, Polen. [Lees de volledige informatie over de verwerking van de persoonsgegevens]
Prosimy poprawnie wypełnić zaznaczone pola
Add me: zamowienie_wyslane (Array)
De Administrator van de persoonsgegevens is Labo Print S.A., ul. Szczawnicka 1, 60 - 471 Poznan, Polen. [Lees de volledige informatie over de verwerking van de persoonsgegevens]